IFC for LARK – BIM Manual 1.x Statsbygg

English translation – Click here

I første omgang et forslag på hvordan BIM manual 1.x fra Statsbygg kan innarbeide krav til LARK med allerede eksisterende IFC standarder. Forslaget baserer se på å se hvilke objekter og egenskaper til objekter som det stilles krav til for ARK og ta disse erfaringene med og sammenligne disse med krav til LARK. Arbeidet er kun ment som en start og er ikke komplett.

C.2    Landskapsarkitektfaglig modellering (LARK)

Landskapsarkitektmodellen inneholder alle andre tekniske fag utomhus. Landskapsarkitekten er designer og premissgiver for alt utenfor bygget, men også utomhusarealer på bygg som overdekning av kjeller og takhager er Landskapsarkitektens ansvarsområder. Landskapsarkitektmodellen er kompleks i den forstand at de involverte objektene ofte «eies» av forskjellige roller gjennom prosessen. Landskap modellerer konstruksjoner som senere RIB tar over;  strøm, lys og lysfundamenter som RIE tar over;  sluk, renner, vanningsanlegg som RIV tar over eller kobler seg til;  veg og vegobjekter som VEG tar over, terrengbehandling som linkes opp mot RIG.

70 Rigg og drift
71 Terrengbehandling
72 Konstruksjoner
73 Utendørs   VVS
74 Utendørs   el.kraft
75 Utendørs   tele og automatisering
76 Veier   og plasser
77 Park og   hage
78 Vann og avløp
79 Annet Utendørs

Skisseprosjekt – standard modelleringskrav

Ref.#

Tema

Type

Krav og beskrivelse

Terreng xxxx
xxxx
Vegetasjon xxxx
xxxx
Bæresystemer/Støttekonstruk. ………..- Støttemurer- Plastringer- Fundamenter
(SKAL) Disse objektene krever bruk av navnekonvensjoner eller objekttype, inklusive bygningsdelsnummer (NS 3451)
Eksempel:
IfcFooting.ObjectType=721.1 fundament
IcfColumn.ObjectType
=222.1 søyler
IfcWall.ObjectType= 723.1 ensidig terrengmur
Vegger/ skjermer SKAL IfcWall.Name= Bygningsdelsnummer (NS 3451) + Brukerdefinert veggtype (f.eks. 767 Støyskjerm-01 eller 767.4 skjermer)
SKAL Følgende egenskaper skal være identiske for samme veggtype:

 •   Veggtykkelse
 •    Materiale
Dekker/Veier og plasser SKAL Sett type til riktig IfcSlabTypeEnumeration=

 •   ’baseslab’   for gulv på grunn (Veger og   plasser)
 •   ‘floor’   for dekke(r) over bakken   (Brygger)
 •   ‘roof’   for topp- eller takdekker (Takterrasse)
SKAL Følgende egenskaper skal være identiske for samme veggtype:

 • Veggtykkelse
 • Materiale
Viktige   utstyrs-/ møbleringsobjekter BØR Utstyr eller møblement som er plasskrevende, tungt, kan generere vibrasjoner eller støy, har mulige bygningstekniske konsekvenser osv. og dermed påvirker den tverrfaglige planleggingen/ prosjekteringen, bør være modellert med relevante objektentitetstyper, med grunnleggende geometri på tilnærmet sted. (for   eks. lekeutstyr, benker, plantekasser)
INFO Hvis komponentgeometri er produktspesifikk og vanskelig å forutsi, bør det anvendes en «bounding box»-geometri med sikte på arealplanlegging. (Sikkerhetssone rundt lekeapparater modelleres)
BØR Eks.: Et lekeapparat, f.eks. en huske, bør væremodellert som:
IfcObject IfcObject.Name= Huske
IfcObject.ObjectType
= Planlagt artikkelnummer   [01.242]
Trapper, Ramper SKAL Hovedtrapper og ramper skal være modellert.  Geometrien er mest relevant, men tester av sirkulasjons- og/eller rømningsanalyse kan utføres i denne fasen.  Universell utforming.
IfcStair.Name=   Brukerdefinert type (f.eks. Stair 01)
IfcStair.Tag
=   Brukerdefinert tag (f.eks.   F for FireExit)
IfcStair.Type
=   IfcStairTypeEnum /1/
Ramper

Funksjonsarealer

SKAL Modellen inneholder alle programmerte arealer med
IfcSpace.Name =   Romfunksjonsnummer (f.eks. 01.02.019) også utomhus se punkt 19. side 18
SKAL Romnavn er angitt i IfcSpace.LongName

Following is a proposal for the inclusion of demands to landscape architects in the Statsbygg BIM manual 1.x, based on existing IFC standards. The proposal highlights object types and properties demanded from architects and compares them to demands from landscape architects. Please note that this is an ongoing process and by no means complete.

C.2   Landscape architectural modelling (Land. Arch.)

The landscape architectural model contains all outdoor technical disciplines. The landscape architect is the responsible designer for all elements outside the building footprint, but also outdoor spaces covering underground parking and rooftop gardens. The landscape architectural model is complex, in such a manner that the involved objects are often “owned” by shifting parties through the process. Landscape architects model constructions that construction engineers takes over in a later stage; electrical work and lighting fixtures are handled by electrical engineers; grates, drains and irrigation systems by drainage engineers; roads and road objects by road engineers; terrain adjustments are linked to landscape engineers.

70 Site rigging and operation
71 Terrain adjustment
72 Constructions
73 Outdoor drain- and waterwork
74 Outdoor electrical work
75 Outdoor telecommunication and automation
76 Roads and plazas
77 Park and garden
78 Water and drainage
79 Other outdoor elements

Preliminary project – Standard model demands

Ref.#

Theme

Type

Demands and description

  Terrain   xxxx
      xxxx
  Vegetation   xxxx
      xxxx
  Support constructions   Retaining walls, foundations
    (MUST) These objects demand the use of conventional naming or object type, including building element index (NS3451)
Example:
IfcFooting.ObjectType=721.1 foundation
IcfColumn.ObjectType
=222.1 columns

IfcWall.ObjectType= 723.1 one-sided retaining wall
  Walls and barriers MUST IfcWall.Name= Building element index (NS 3451) + User defined wall type (i.e. 767 Noise barrier-01 or 767.4 Barriers)
MUST The following properties must be identical for the same wall type:

 •   Wall thickness
 •   Material
  Paving/Roads and Plazas MUST Sett type to correct IfcSlabTypeEnumeration=

 •   ’baseslab’ ground cover/pavement (Roads and plazas)
 •   ‘floor’ for covers above ground (Piers)
 •   ‘roof’ for top/roof covers (Roof terraces)
    MUST The following properties must be identical for the same wall type:

 •   Wall thickness
 •   Material
  Important equipment and furniture SHOULD Equipment or furniture may be heavy, obstruct significant space, generate vibrations or noise and yield possible constructional consequences which may affect the interdisciplinary planning and engineering. They should be modelled with relevant entity information and basic geometry on an approximate location (examples include playground equipment, benches and boxes for planting).
    INFO If the component geometry is product specific and/or difficult to predict, a “bounding box”-geometry should be applied, allowing spatial planning (in the case of playground equipment, safety zones are modelled).
    SHOULD Example; a piece of playground equipment, such as a swing, should be modelled as:
IfcObject IfcObject.Name= Swing
IfcObject.ObjectType
= Suggested article number  [01.242]
  Steps, stairs and ramps MUST Main steps, stairs and ramps should be modelled. The geometry is most relevant here, but analysis of circulation and/or escape routes may be executed in this phase. Parameters for universal access are also important.
IfcStair.Name= User defined type (i.e. Stair 01)
IfcStair.Tag
= User defined tag (i.e. F for FireExit)
IfcStair.Type
=   IfcStairTypeEnum /1/
Ramps
 

Functional areas

MUST The model includes all programmed areas with
IfcSpace.Name = Room (Space) function number (i.e. 01.02.019) also for outdoors, see point 19. page 18.
MUST Room (space) name are given in IfcSpace.LongName
       

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*