NS3451 – hvor

NS3451 Bygningsdelstabellen

Standarden kjennes best som Bygningsdelstabellen og danner grunnlag for beskrivelse av alle objekter (bygningsdeler) for bygg og anlegg. Bygningsdelstabellen bygger på den internasjonale standarden ISO 12006-2 Building construction – Organization of information about construction works – Part 2: Framework for classification of information. ISO 12006-2 er grunnlag for standardisering i en rekke andre land som OmniClass i USA, Sverige med BSAB 96, England med Uniclass 1997 og Danmark med DBK 2006. Alle disse standardene baserer seg på en liste/tabell av elementer=bygningsdeler og design elements=bygningsdelstyper som til sammen utgjør et byggverk/anlegg.

Bygningsdelstabellen brukes ofte i sammenheng med kostnadsberegninger i tidligfase-prosjekter og er gjort tilgjengelig på mange ulike felt. For eksempel finnes den som et kostnadsberegningsverktøy for smart-telefoner med app-en Norsk Prisbok. Bygningsdelstabellen er det nærmeste vi kommer en objektliste for landskap innen Norsk Standard. Av den grunn er det viktig at innholdet i Bygningsdelstabellen blir ivaretatt i utarbeidelsen av LIM-objektbiblioteket.

Se også Statsbygg BIM manual 1.2 – A.3 Referanser:
ISO 12006-2 Building construction — Organization of information about construction works — Part 2: Framework for classification of information
NS 3451 Bygningsdelstabell (forkortelse: NS 3451)INFO: Innholdet i NS 3451 svarer grovt sett til elementtabeller som ‘OmniClass Table 21 – Elements’.

Bygningsdelstabellens omfang

Sitat: Standarden fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering, koding m.m. av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg.

Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper, varighet og annet. Videre kan inndelingen benyttes i forbindelse med referansesystemer for merking av bygningsdeler på tegninger, skjema mv. og i det utførte bygget.

 

Inndeling

Bygningsdelstabellen er bygd opp med tre nivåer, med økende grad av detaljering fra 1-sifret til 3-sifret nivå.

 

1-sifret bygningsdel

For landskap finner vi hovedsakelig bygningselementene i bygningsdel (1-sifret) 7 Utendørs.

 

2-sifret bygningsdel

På 2-sifret nivå er Bygningsdelstabellen delt slik:

70 Utendørs, generelt
71 Bearbeidet terreng
72 Utendørs konstruksjoner
73 Utendørs VVS
74 Utendørs elkraft
75 Utendørs tele og automatisering
76 Veger og plasser
77 Park og hage
78 Utendørs infrastruktur
79 Andre utendørs anlegg

 

3-sifret bygningsdel

Hoveddel 7 Utendørs er her gjengitt i sin helhet. Generelt ser man at det er mange koder som ikke skal benyttes og at det også er mange objekter som mangler i forhold til å dekke alle mulige objekter man har behov for i et prosjekteringsbibliotek.

 

Tabell 7- Utendørs
2-sifret bygningsdelsnummer 3-sifret bygningsdelsnummer Veiledning
70 Utendørs generelt Omfatter alt utenfor bygningen og innenfor tomtegrensen.Drenering av byggegrop, gjenfylling m.m., se 21.
71 Bearbeidet terreng
711 Grovplanert terreng Trefelling, sprengning, graving, fylling og masseflytting som bare har til hensikt å forandre terrengets form.
712 Drenering
713 Forsterket grunn Masseutskifting og ulike arbeider for stabilisering av grunnen (peling, injeksjon mv.)
714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Omfatter graving, sprenging og gjenfylling for utendørs VVS, utendørs elkraft og utendørs tele og automatisering inklusive nødvendig skogrydding.
715 Skal ikke benyttes.
716 Skal ikke benyttes.
717 Skal ikke benyttes.
718 Skal ikke benyttes.
719 Annen For anvendelse når standardens øvrige inndeling på terrengbearbeiding 3-sifret nivå ikke er dekkende.
72 Utendørs konstruksjoner Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling. Større konstruksjoner, f.eks. frittliggende garasjer, er å betrakte som egne bygg.
721 Støttemurer og andre murer Inklusive støyskjermer utført som voll/mur.Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling.
722 Trapper og ramper i terreng Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling.Inklusive eventuelle rekkverk mv.
723 Frittstående skjermtak, leskur mv. Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling.
724 Svømmebassenger mv. Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling.
725 Gjerder, porter og bommer Inklusive støyskjermer utført som tette gjerder/vegger.Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling.Sikkerhetsrekkverk (guard-rail), se 764.
726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling.Utendørs VA, se 731.Utendørs høyspentanlegg, se 742.Utendørs lavspentanlegg, se 743.
727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner Groper for kummer og tanker, se 714.Utendørs VA, se 731.Utendørs høyspentanlegg, se 742.Utendørs lavspentanlegg, se 743.
728 Skal ikke benyttes.
729 Andre utendørs For anvendelse når standardens øvrige inndeling på konstruksjoner 3-sifret nivå ikke er dekkende.
73 Utendørs røranlegg Alle VVS-installasjoner og anlegg utenfor bygget, men ikke installasjoner på bygget. Grensesnitt mellom ute og inne settes til 1 meter utenfor veggliv.Grøfter, se 714.
731 Utendørs VA Anlegg for vannforsyning, spillvann og for bortledning av overflatevann fra taknedløp, veier og plasser inklusive nødvendige renner og sluk.Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7311 Ledninger i grunnen for VA
7314 Armaturer for VA
7315 Utstyr for VA
7316 Isolasjon for VA.
Kanaler og kulverter, se 726.Kummer, se 727.
732 Utendørs varme Omfatter vannbåren varme for fortau, gater, plasser og idrettsbaner mv. for snøsmelting og opptørking.Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7321 Ledninger i grunnen for utendørs varme
7324 Armaturer for utendørs varme
7325 Utstyr for utendørs varme
7326 Isolasjon for utendørs varme.
733 Utendørs brannslokking Omfatter bl.a. hydranter og brannkummer med anlegg for vanntilførsel. Kan underinndeles med et fjerde siffer:7331 Ledninger i grunnen for brannslokking7332 Ledningsnett over terreng for brannslokking7334 Armaturer for brannslokking7335 Utstyr for brannslokking7336 Isolasjon for brannslokking.
734 Utendørs gassinstallasjoner Gasstanker og gassledninger med fylleanordninger og ventiler.Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7341 Ledninger i grunnen for utendørs gassinstallasjoner
7342 Ledningsnett over terreng for utendørs gassinstallasjoner
7344 Armaturer for utendørs gassinstallasjoner
7345 Utstyr for utendørs gassinstallasjoner
7346 Isolasjon for utendørs gassinstallasjoner.
735 Utendørs kjøling for idrettsbaner mv. Systemer for nedkjøling av utendørs arealer, isbanerOmfatter også særskilte kuldemaskiner med tilhørende utstyr selv om disse er plassert innendørs.Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7351 Ledninger i grunnen for kjøling foridrettsbaner7352 Ledningsnett over terreng for kjøling for idrettsbaner
7354 Armaturer for kjøling for idrettsbaner
7355 Utstyr for kjøling for idrettsbaner
7356 Isolasjon for kjøling for idrettsbaner.
736 Utendørs luftbehandlingsanlegg Omfatter kanaler i grunnen, kummer for luftavkast, frittstående piper for luftinntak og/eller luftavkast mv.Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7361 Kanaler i grunnen for utendørsluftbehandlingsanlegg
7362 Kanalnett over terreng for utendørs luftbehandlingsanlegg
7364 Utstyr for luftfordeling for utendørs luftbehandlingsanlegg
7365 Utstyr for luftbehandling for utendørs luftbehandlingsanlegg
7366 Isolasjon for utendørs luftbehandlingsanlegg.
737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi Anlegg for fjernvarme og fjernkjøling.Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7371 Ledninger i grunnen for termiskenergiforsyning
7374 Armaturer for termisk energiforsyning
7375 Utstyr for termisk energiforsyning
7376 Isolasjon for termisk energiforsyningKanaler og kulverter, se 726.
Kummer, se 727.
738 Utendørs fontener og springvann Omfatter også eventuelle særskilte pumper og renseanlegg med tilhørende utstyr selv om dette er plassert innendørs.Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7381 Ledninger i grunnen for utendørs fontener ogspringvann
7384 Armaturer for utendørs fontener ogspringvann
7385 Utstyr for utendørs fontener og springvann
7386 Isolasjon for utendørs fontener og springvann.
739 Andre utendørs røranlegg For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
74 Utendørs elkraft Alle elkraftinstallasjoner og anlegg for elkraft utenfor bygget, men ikke installasjoner på bygget.Grensesnitt mellom ute og inne settes til 1 meter utenfor veggliv.Grøfter, se 714.Kanaler og kulverter, se 726.Kummer, se 727.
741 Skal ikke benyttes.
742 Utendørs høyspent forsyning Inkluderer kurser til utstyr.Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7421 Fordelingssystem for utendørs høyspent forsyning
7422 Nettstasjoner.
743 Utendørs lavspent forsyning Inkluderer kurser til utstyr. Kurser inkluderer eventuelle stikkontakter/uttakssentraler.Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7431 Fordelinger for utendørs lavspent forsyning
7432 Kurser til utendørs lavspent forbruksutstyr.
744 Utendørs lys Omfatter belysningsutstyr.Kurser, se 743.
745 Utendørs elvarme Omfatter varmeutstyr, herunder varmekabler.Kurser, se 743.
746 Utendørs reservekraft Omfatter utendørs reservekraftanlegg.
747 Skal ikke benyttes
748 Skal ikke benyttes
749 Andre installasjoner For anvendelse når standardens øvrige inndeling påfor utendørs elkraft 3~sifret nivå ikke er dekkende.
75 Utendørs tele og automatisering Alle installasjoner og anlegg for tele og automatisering utenfor bygget, men ikke installasjoner på bygget.Grensesnitt mellom ute og inne settes til 1 meter utenfor veggliv.Grøfter, se 714.Kanaler og kulverter, se 726.Kummer, se 727.
751 Skal ikke benyttes
752 Utendørs integrert kommunikasjon Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7521 Kabling for utendørs IKT
7524 Terminalutstyr for utendørs IKT.
753 Utendørs telefoni og personsøkning Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7532 Utendørs telefoni
7534 Utendørs porttelefoner
7535 Utendørs høyttalende hustelefoner.
754 Utendørs alarm og signal Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7542 Utendørs brannalarm
7543 Utendørs adgangskontroll, innbrudds- ogoverfallsalarm.
755 Utendørs lyd og bilde Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7552 Utendørs fellesantenner
7553 Utendørs internfjernsyn
7554 Utendørs lyddistribusjon.
756 Utendørs automatisering Kan underinndeles med et fjerde siffer:
7562 Utendørs sentral driftskontroll
7563 Utendørs lokalautomatisering
7564 Utendørs buss-system.
757 Skal ikke benyttes
758 Skal ikke benyttes
759 Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering For anvendelse når standardens øvrige inndeling på og 3-sifret nivå ikke er dekkende.
76 Veger og plasser Overbygning inklusive forsterkningslag, kantstein o.l.Grunnarbeider, se 71.
761 Veger Kjøreveger, sykkel- og gangveger mv
762 Plasser Parkeringsplasser, lekeplasser, balløkker mv.Utstyr for lekeplasser, se 774.
763 Skilter .For frittstående montasje med fundamenter og stolper eller annet montasjearrangement.Omfatter også skilter med integrert belysning.Eventuell el krafttilførsel, se 743.
764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv. Sikkerhetsrekkverk er det norske ordet for «guard-rail».
765 Skal ikke benyttes
766 Skal ikke benyttes
767 Skal ikke benyttes
768 Skal ikke benyttes
769 Andre deler for veger og plasser For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
77 Parker og hager Bearbeiding av undergrunnen, med nødvendig graving, utlegging av vekstjord og bearbeiding av denne, og gjødsling, såing, planting.
771 Gressarealer Plen, blomstereng mv.
772 Beplantning Blomsterbed, busker og trær.
773 Utstyr Benker, lekeapparater, flaggstenger, utsmykning (skulpturer) mv.
774 Skal ikke benyttes
775 Skal ikke benyttes
776 Skal ikke benyttes
777 Skal ikke benyttes
778 Skal ikke benyttes
779 Andre deler for parker og hager For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
78 Utendørs infrastruktur Omfatter fysisk tilknytning til eksterne systemer.Tilknytning til offentlig veg, se 761.
781 Skal ikke benyttes
782 Skal ikke benyttes
783 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme
784 Tilknytning til eksternt elkraftnett
785 Tilknytning til eksternt telenett
786 Skal ikke benyttes
787 Skal ikke benyttes
788 Skal ikke benyttes
789 Andre deler for utendørs infrastruktur For anvendelse når standardens øvrige inndeling på3-sifret nivå ikke er dekkende.
79 Andre utendørs anlegg For anvendelse når standardens øvrige inndeling av hoveddel 7 Utendørs på 2-sifret nivå ikke er dekkende.

 

4-sifret bygningsdel

Bygningsdelstabellen kan også benytte et 4-sifret nivå og dette gir den en fleksibilitet i forhold til å bruke objekter/bygningsdeler som ikke er spesifisert i tabellen.

 

Anvendelighet

Bygningsdelstabellens anvendelighet er noe begrenset ved at en del sifre er satt til ”Skal ikke benyttes”. De er reservert for framtidige revisjoner. For detaljert informasjon på objektnivå rammer det særlig 76 Veger og plasser og 77 Parker og hager. Dette samt at det ikke er fastlagt hvilke siffer som skal benyttes på bygningsdeler på 4. nivå gjør at tabellen ikke er fullt ut anvendbar for et komplett objektbibliotek.

Ved Inst. for landskapsplanlegging ved UMB ble det i kurset LAD101 undervist i strukturering av DAK-filer med lagstruktur ved bruk av Bygningsdelstabellen samt NS8351 Byggetegninger. DAK laginndeling. Her ble det utprøvd en lagstruktur som bygget på Bygningsdelstabellen på 4-sifret nivå. Strukturen tok seg noen friheter i forhold til å anvende siffer satt til ”Skal ikke benyttes”, men kan være et eksempel på hvordan tabellen kan bygges ut videre.

Her et eksempel fra 77 Parker og hager:

L77-park parker og hage generelt
L770-park bearbeiding av undergrunn, nødvendig graving, vekstjord, gjødsling, såing, planting
L7701-prk_un bearbeiding av undergrunn
L7702-prk_gr nødvendig graving
L7703-prk_vj vekstjord, utlegging og bearbeiding
L7704-prk_gj gjødsling
L7705-prk_så såing
L7706-prk_pl planting
L771-gress gressarealer
L7711-gre_pl gressplen
L7712-87_gr hatch/farge for grasbakke
L7712-gre_gr grasbakke
L7713-gre_bl blomstereng
L7719-gre_an andre gressarealer
L772-beplnt beplantning, blomsterbed, busker og trær
L7721-bed blomsterbed
L7722-busk busker
L7723-tre trær
L7724-hekk_k klippet hekk
L7724-staude stauder
L7725-hekk_f fri hekk
L7725-sommbl sommerblomster
L7726-staude stauder
L7726-våtmrk våtmarksplanter
L7727-sommbl sommerblomster
L7728-våtmrk våtmarksplanter
L7729-beplnt annen beplantning
L773-utstyr benker, lekeapparater, flaggstenger, utsmykning (skulpturer) mv
L7731-benk benker
L7732-lek lekeapparater, lekeutstyr
L7733-flagg flaggstenger
L7734-utsmyk utsmykning, skulpturer mv
L7739-møbl annen møblering
L779-park annet for parker og hage

(Kilde: Knut H. Wik, 2010)

 

Norsk Prisbok

Også Norsk Prisbok-appen benytter seg av 4-siffret nivå ved å sette et 3 eller 4-sifret tall på denne plassen (se illustrasjon).

Eksempel på firesifret nivå fra Norsk prisbok-app

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*