Begrepsavklaring

CRS:

Coordinate Reference System. I et bim-prosjekt er det viktig at alle jobber i samme CRS.

LOD:

Har to betydninger i BIM-sammenheng. Dette prosjektet fokuserer på den første av disse (Level Of Detail):

  1. Level Of Detail. Noen standarder opererer med forskjellig detaljeringsgrad etter skala og behov. CityGML er et eksempel
  2. Level of Development. Beskriver 5 nivåer fra den konseptuelle/skissefasen til ferdig bygget

Schema / Skjema

Et schema er en datamodell i en maskinlesbar form. IFC består for eksempel av et slikt skjema, og tilhørende «menneskelesbare» definisjoner. Skjemaet beskriver et sett av datatyper, og deres relasjoner. Prosjekterte data som utveksles med IFC skal dermed være i tråd med datamodellen for IFC.

http://www.buildingsmart-tech.org/implementation/faq/faq-specific-ifc-spec

Informasjonsmodell:

En informasjonsmodell definerer ulike egenskaper ved objekter eller konsepter, det kan være utseende, begrensninger, regler, relasjoner eller andre egenskaper. http://en.wikipedia.org/wiki/Information_model.

I vår sammenheng er en informasjonsmodell en definisjon av alle relevante landskapselementer, med spesifikke navn og definisjoner. Informasjonsmodellen definerer i liten grad utseende, bortsett fra i tilfeller der utseende er en vesentlig egenskap.

Objektklasse

En klasse av objekter med mange like egenskaper. Navn og definisjon på objektklasser må være helt entydig, og helst i tråd med etablerte standarder (NS, ISO. IAI etc) Alle objekter skal passe inn i en objektklasse. Ingen objekter kan tilhøre to objektklasser.

Grafisk representasjon:

Kun utveksling av utseende / geometri. En fullverdig utveksling av en landskapsinformasjonsmodell kan ikke kun være grafisk, men i enkelte sammenhenger kan kun geometri utveksles (feks for å redusere mengden data, og konsentrasjon rundt relevante data).

Taksonomi:

Anvendelsen av og læren om klassifisering. http://no.wikipedia.org/wiki/Taksonomi

 Topografiske egenskaper:

Beskrivelse av terrengforhold http://no.wikipedia.org/wiki/Topografi

Parametrisk

Brukes i BIM-sammenheng om egenskaper hos objekter der den grafiske representasjonen av objektene beregnes matematisk etter et sett av regler. Feks. er en modell av en trapp parametrisk hvis den automatisk øker/reduserer antall trinn når høyden mellom topp og bunn endres. Eller med en parametrisk terrengmodell kan et tre eller en benk som er plassert på en terrengoverflate flytte treet eller benken opp og ned automatisk når terrenget justeres.

FDV:

Forvaltning, drift og vedlikehold

IFC:

Industry Foundation Classes

IFD:

International Framework of Dictionaries

IDM:

Information Delivery Manual

BFL

BIM for Landskap

LIM

LandskapsInformasjonModell(ering). I mangel av et bedre ord for BIM for landskap.

GeoDesign

Ulike definisjoner verserer. ESRI har tatt i bruk begrepet som et rammeverk for sine analyseverktøy, og skriver: «Geodesign provides a design framework and supporting technology for professionals to leverage geographic information, resulting in designs that more closely follow natural systems.»

http://www.esri.com/technology-topics/geodesign/

Utvekslingsformat

Modellfilen i prosjekteringsverktøyet inneholder ofte informasjon som ikke er relevant for andre enn den prosjekterende (hjelpelinjer/-volumer, notater, tekst etc). Ved eksport til et utvekslingsformat sørger man for at bare relevante data utveksles til andre parter. Utvekslingsformatet som velges må kunne inneholde fullverdig (ukomprimert) informasjon og geometri, og det må kunne leses av alle som trenger det. I utgangspunktet bør utvekslingsformatet være åpent og internasjonalt.

3D

Geometri. Data som beskriver objektets tredimensjonale form/utseende og plassering

4D

Data som beskriver objektets anleggstidspunkt (ikke levetid?)

5D

Data som beskriver objektets anleggskostnad.

6D

Data som beskriver objektets behov for FDVU. Feks driftssyklus, kostnader ved drift etc.

Semantiske egenskaper

I mangel av bedre begrep? Dette beskriver objektene med navn, hva objektet er. Det semantiske hierarkiet har direkte relasjon til det geometriske hierarkiet.

(Fra CityGML.org)

BE

BygningsElementer. Brukes i Norsk Standard-sammenheng, feks NS3420 og BuildingSmart http://www.standard.no/Global/PDF/Bygg,%20anlegg%20og%20eiendom/Sluttrapport%20for%20NS3420%20og%20Building%20Smart%20-%20samlet.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*