Vegen videre

English translation – Click here

Dette forprosjektet bør følges opp av et hovedprosjekt som går dypere inn i de viktigste aspektene

Komplett oversikt over objektklasser

Oversikten over objektklasser må kompletteres, og modelleres i et egnet format. UML er en mulighet. Modelleringen bør også være i tråd med standarder satt av internasjonale aktører, se feks ISO TC211,  OGC og OMG.

Objektbibliotek

Det bør bestrebes å lage et nasjonalt, universelt og standardisert objektbibliotek som kan brukes som ressurs for alle landskapsarkitekter. Dette kan være et kommersielt produkt, men vår anbefaling er at det etableres som en brukerstyrt, åpen og gratis tjeneste.

Internasjonale aktører

Arbeidet med objektklassene må synkroniseres mot internasjonale aktører. Det er særlig aktuelt å samarbeide med de nordiske land og England.

Entreprenører, oppdragsgivere og anleggsgartnere

Anleggsgartnere og andre utførende må på banen for å ta i bruk prosjekterte data. Entreprenørene vil få en hel mengde nye data å forholde seg til (på nye måter), det må lages systemer for å strukturere og håndtere dette.

Oppdragsgivere må informeres og læres opp i hva som kan bestilles, og hva man kan forvente av et landskaps-bim-prosjekt. Dette må gjøres i tett samarbeid med landskapsarkitekten, slik at misforståelser unngås. I en oppstartsfase kan det godt hende at ikke alle typer prosjekter kan være med på denne utviklingen.

Forvaltning av data

Videre bruk av data i offentlig forvaltning og som grunnlag for FDVU må standardiseres, og relevante data til ulike formål må kunne ekstraheres fra objektene. Dette gjelder både egenskaper og geometri. Aktørene som skal bruke dataene må derfor på banen for å definere hvilke data som er nødvendig til hva.

This preliminary project should be followed by a main project, elaborating on the most crucial aspects.

Complete listing of object classes

The list of object classes must be completed and modelled in a suitable format. UML is a possibility. The modelling should also be according to international standards, i.e. ISO TC211, OGC and OMG.

Object library

A goal should be to create a national, universal and standardised object library that can be used as a resource for all landscape architects.This may be a commercial product, but our recommendation is that it is established as an open-sourced, cost free and user controlled service.

International actors

The work with object classes must be synchronised with international actors. Particularly relevant in this regard are the nordic countries and the UK.

Entrepreneurs, principals and landscapers

Landscapers and other executive personnel must be involved proactively in the use of modelled data. The entrepreneurs will gain substantial amounts of new data, requiring habitation as well as sufficient systems to be managed accordingly.

Principals must be informed and taught what can be ordered and what to expect from a landcape information model. This must be done in close collaboration with the landscape architect to avoid confusion and misunderstanding. In an initial phase, it may be very likely that not all types of projects are suitable for information modeling.

Data management

Further use of data in public management and as foundation for operation and maintanance has to be standardised, and relevant data for various purposes must be able to be extracted from the objects. This applies to both properties and geometry. As such, the users must collaborate to define which types of data are necessary for what purpose.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*


*